Hoofdinhoud

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

WWW.VALENTINO-BEAUTY.NL

Van kracht met ingang van 1 juli 2023


Welkom op deze Website gewijd aan Valentino beauty (hierna de “Website”).

Lees zorgvuldig deze Gebruiksvoorwaarden die het gebruik van deze Website regelen (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”). Door deze website te gebruiken, gaat u zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Voor elk verzoek met betrekking tot uw gebruik van de Website kunt u hier.

JURIDISCHE KENNISGEVING

Website URL: www.valentino-beauty.nl

Contact: E-mail: hier - Telefoonnummer: +31232120006.

BTW-nummer: FR 10 632 012 100.

Hoofdredacteur: Aglae de Beauregard

Uitgever: L'Oréal France, vennootschap onder firma met kapitaal van 127.918.715 euro, gevestigd te 30 rue d'Alsace 92300 Levallois-Perret, geregistreerd in het Handelsregister van Nanterre onder nummer 919 434 894, handelend uit naam en voor rekening van haar Luxe divisie en haar merk Valentino Beauty (hierna de "Uitgever” of “Wij” of “Ons”).

Gehost door: Salesforce.com EMEA private Limited Company (Ltd) met een aandelenkapitaal van GBP 100,000, met geregistreerd adres te Village 9, Floor 26 Salesforce Tower; 110 Bishopsgate, Londen, UK EC2N 4AY, ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 05094083.

Unieke identificatiecodes (artikel R. 541-173 van het Milieuwetboek):
Valdelia (meubilair): FR025744_10FA89
Citeo (huishoudelijk verpakkingsmateriaal): FR209023_01CDJZ
Citeo (papier): FR025744_03CEPK

 

 1. TOEGANG TOT DE WEBSITE
 2. VIRTUELE PROBEERFUNCTIE
 3. FUNCTIE HUIDANALYSE
 4. INTELLECTUEEL EIGENDOM
  • Posten en/of delen van Gebuikersinhoud in alle formaten, in onbeperkte hoeveelheid,
  • de geschreven pers, onbeperkt aantal publicaties,
  • publiceren, onbeperkt aantal publicaties, in het bijzonder publiceren voor interne communicatie, inclusief verkooppersoneel en distributienetwerk (groothandels, detailhandelaren, agenten, enz.), evenementen, folders voor congressen, beurzen, stands; B-tot-B communicatie, in de professionele pers, voor een onbeperkt aantal publicaties en/of hoeveelheden,
  • elektronische, IT-, digitale, multimedia-, internet- en intranetpublicatie, via alle websites (ongeacht de website en/of het medium, inclusief sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, YouTube of Dailymotion), onbeperkt aantal inserts en uitzendingen,
  • via alle advertentiemedia (inclusief door middel van advertenties in winkels en op de producten van het merk L’ORÉAL Group), (hierna ieder afzonderlijk en gezamenlijk de “Media”).
 5. GEDRAGSREGELS
  1. om persoonlijke gegevens die als "gevoelige" informatie kunnen worden beschouwd te publiceren of verstrekken, zoals:
   • gegevens die ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen onthullen;
   • lidmaatschap van een vakbond of syndicaat,
   • genetische of biometrische gegevens die de persoonlijke identificatie van een persoon mogelijk maken;
   • gegevens met betrekking tot gezondheid;
   • gegevens met betrekking tot seksualiteit of seksuele geaardheid.
  2. om racistische, gewelddadige, xenofobe, kwaadaardige, onbeleefde, obscene of onwettige opmerkingen over te brengen;
  3. om inhoud te verspreiden die schadelijk, lasterlijk, ongeautoriseerd, kwaadaardig of inbreuk makend op de privacy- of publiciteitsrechten kan zijn, aanzet tot geweld, ras of etnische haat of kwalificeert als grove onfatsoenlijkheid of aanzet tot het plegen van bepaalde misdrijven of overtredingen;
  4. voor politieke, propaganda- of bekeringsdoeleinden;
  5. om te adverteren of promoten voor producten en/of diensten die concurreren met het merk/de merken die op de Website worden weergegeven;
  6. om de Website af te leiden van het beoogde doel, onder meer door het te gebruiken als een datingservice;
  7. om enige informatie te verspreiden die direct of indirect de nominale en specifieke identificatie van een persoon mogelijk maakt zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming, zoals hun achternaam, postadres, e-mailadres en/of telefoonnummer;
  8. om enige informatie of inhoud te verspreiden die minderjarigen van streek kan maken;
  9. om anderen te intimideren of lastig te vallen;
  10. om Illegale activiteiten uit te voeren, inclusief die activiteiten die inbreuk kunnen maken op iemands rechten in en op software, handelsmerken, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz.;
  11. om inhoud te verspreiden (inclusief foto's en video's) waarin minderjarigen worden afgebeeld.
  • de datum waarop u het bovengenoemde heeft ontdekt;
  • uw contactgegevens;
  • de URL (of andere informatie om de inhoud te kunnen evalueren);
  • een beschrijving van de betwiste inhoud;
  • de gebruikers-ID van de auteur daarvan; en
  • indien van toepassing - een verklaring van de reden waarom L’OREAL France de meest geschikte tussenpersoon is om de kwestie te behandelen.
  • de datum waarop u het bovengenoemde heeft ontdekt;
  • uw contactgegevens;
  • de URL (of andere informatie om de inhoud te kunnen evalueren);
  • een beschrijving van de betwiste inhoud;
  • de gebruikers-ID van de auteur daarvan; en
  • indien van toepassing - een verklaring van de reden waarom L’OREAL France de meest geschikte tussenpersoon is om de kwestie te behandelen.
 6. INFORMATIE OP DE WEBSITE
 7. PERSOONLIJKE GEGEVENS
 8. COOKIES
 9. WIJZIGING VAN DE WEBSITE EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
 10. DISCLAIMER
  • slechte verzending en/of ontvangst van gegevens en/of informatie via internet;
  • enige externe inbraak of computervirussen;
  • eventuele defecte ontvangstapparatuur of communicatienetwerken; en
  • elke internetstoring die de goede werking van de Website kan belemmeren.
 11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

U kunt de Website vrij gebruiken, zonder dat u zich hoeft aan te melden of een account hoeft aan te maken.

Voor toegang tot de Website en/of bepaalde delen daarvan kan het gebruik van pincodes vereist zijn. In dat geval is het aan u om de nodige maatregelen te nemen om dergelijke codes geheim te houden. U kunt ze op elk moment wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Website en/of een bepaald gedeelte ervan kan echter beperkt zijn om frauduleus gebruik van dergelijke codes te voorkomen. Gelieve Ons op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik waarvan u op de hoogte bent. In het geval van een overtreding van de regels uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, behouden Wij Ons het recht voor om uw toegang op te schorten.

Extra kosten voor toegang tot en gebruik van internet blijven voor uw rekening.

Het resultaat van het experiment (foto met make-up of haarkleur) kan op uw apparaat worden gedownload en u hebt de mogelijkheid om deze op sociale platforms te delen. Het staat u vrij om geen gebruik te maken van deze functionaliteit. Afbeeldingen worden niet door Ons opgeslagen, tenzij u gebruik maakt van de optie om te delen op sociale platforms, in dat geval wordt de afbeelding gedurende 49 uur door Ons bewaard. Na een dergelijke periode wordt de foto automatisch verwijderd.

Als u het resultaat van het experiment deelt buiten de virtuele uitprobeerfunctie (via systeemeigen functies die beschikbaar zijn op uw apparaat), zijn Wij niet betrokken bij dergelijk delen (geen verwerking van persoonsgegevens door Ons).

De foto die via deze functionaliteit wordt verzameld, wordt alleen gebruikt om de huidanalyse uit te voeren en wordt na de analyse automatisch verwijderd.

Het ontwikkelen van deze Website heeft aanzienlijke investeringen gevergd. De Website en elk van de elementen die deze bevat (d.w.z. merken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Gebruik, reproductie of weergave van de Website (geheel of gedeeltelijk) en de inhoud ervan, op welke media dan ook, voor andere doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot commerciële doeleinden, is niet toegestaan.

Wij kunnen u via deze Website inhoud ter beschikking stellen die u mag downloaden (hierna de "Downloadbare Inhoud"). Wij verlenen u, uitsluitend voor u persoonlijk en uw privégebruik, kosteloos en gedurende de wettelijke beschermingsperiode van intellectuele eigendomsrechten, zoals beheerst door Nederlands recht, buitenlandse wetten en internationale verdragen, een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de Downloadbare Inhoud te gebruiken. Iedere reproductie, reverse engineering, weergave, wijziging of distributie van de Website of de inhoud ervan is verboden. Door dergelijke Downloadbare Inhoud te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord ze te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

In het geval dat Wij u een Website ter beschikking stellen waarmee u een afbeelding kunt bewerken (vooral om een cosmetisch middel virtueel te testen), erkent u hierbij en gaat u ermee akkoord dat een dergelijke Website alleen voor uw eigen privégebruik zal zijn in overeenstemming met het beoogde doel. U bent niet gemachtigd om een zodanig gebruik te maken van deze Website dat dit schadelijk kan zijn voor de eer, reputatie of rechten van derden, zoals hieronder beschreven.

b. Rechten van derden

Wij herinneren u eraan dat u alle noodzakelijke autorisaties en rechten van alle relevante rechthebbenden zult waarborgen in verband met alle inhoud die u via de Website wilt plaatsen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten en/of literaire, artistieke en/of industriële eigendomsrechten en publiciteitsrechten (met inbegrip van het recht op iemands afbeelding) om uw stille gebruik van dergelijke inhoud toe te staan. U moet bijvoorbeeld de rechten veiligstellen in en op alle inhoud van (vooral foto's) items van een website, advertentieontwerpen of kledingontwerpen die kunnen verschijnen (acroniemen, logo's, enz.).

c. Gebruikersinhoud

Wij kunnen via deze Website een omgeving ter beschikking stellen die is gewijd aan gebruikersinhoud, zoals tekst, foto's, video's, meningen, enz. (hierna "Gebruikersinhoud").

Door Gebruikersinhoud via de Website te plaatsen, verleent u Ons hierbij een royaltyvrije, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde en voor de wettelijke beschermingsperiode van intellectuele eigendomsrechten zoals beheerst door Nederlands recht, buitenlandse wetten en internationale verdragen (inclusief eventuele daaropvolgende aanvullende of wijzigende regelgeving) licentie om dergelijke Gebruikersinhoud (geheel of gedeeltelijk) te reproduceren, weer te geven, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te bewerken, te distribueren, te vertalen, afgeleide werken te creëren, op te nemen in andere werken.

Dit gebruik is toegestaan voor alle interne of externe, zakelijke of financiële communicatiedoeleinden, advertenties, en voor alle public relations, historische of archiefdoeleinden, van de L'ORÉAL Group of aan haar gelieerde ondernemingen, haar producten en/of haar merken, in het bijzonder via de volgende media:

 

U wordt hierbij geïnformeerd dat genoemde sociale netwerken platforms zijn die eigendom zijn van derden en dat de verspreiding en het gebruik van Gebruikersinhoud via genoemde sociale netwerken dientengevolge wordt beheerst door de gebruiksvoorwaarden die door genoemde derde partijen zijn gedefinieerd. Daarom kunnen Wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de inhoud door Ons of derden in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die zijn gedefinieerd door de sociale netwerken, inclusief maar niet beperkt tot de omvang en duur van licentierechten en de verwijdering van Gebruikersinhoud. U bent zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van claims van derden met betrekking tot de Gebruikersinhoud in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die zijn gedefinieerd door de sociale netwerken.

Bovendien herinneren Wij u eraan dat naar Gebruikersinhoud kan worden verwezen op een zoekmachine en daarom toegankelijk is voor een publiek buiten de Website.

Deze autorisatie geeft Ons de mogelijkheid om uw Gebruikersinhoud aan te passen zoals deze oorspronkelijk is vastgelegd en/of een dergelijke verduidelijking aan de Gebruikersinhoud te geven die Wij nuttig achten, op voorwaarde dat de betekenis van de Gebruikersinhoud en uw afbeeldingen niet wordt gewijzigd.

Verder kan het gebruik van Gebruikersinhoud informatie bevatten zoals uw stad, land of leeftijd, en/of, indien u dit uitdrukkelijk heeft toegestaan, informatie die uw identificatie mogelijk maakt, zoals uw voornaam of uw alias.

Alle Gebruikersinhoud die u via deze Website publiceert, wordt door u gekozen en valt onder uw eigen aansprakelijkheid. Wij willen u er echter aan herinneren dat Gebruikersinhoud niet in strijd is met de rechten van derden, toepasselijke wetgeving of geaccepteerde moraliteitsstandaarden, of de hierin vermelde principes. In dit verband behouden Wij Ons het recht voor om op elk moment dergelijke Gebruikersinhoud te verwijderen die mogelijk niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de gedragsregels (zie paragraaf 5 hieronder).

Als u Gebruikersinhoud opent die door een andere gebruiker is aangemaakt, moet u bovendien voldoen aan de rechten van die gebruiker en mag u met name de inhoud die via andere media is gepubliceerd niet reproduceren of verspreiden zonder de voorafgaande toestemming van de relevante gebruiker.

Met betrekking tot de recensies die u op de Website publiceert, erkent u hierbij dat L’OREAL France uw recensie mag vertalen en publiceren op haar sociale mediapagina's en op elke buitenlandse versie van de Website (in het bijzonder: www.valentino-beauty.de, www.valentino-beauty.it, www.valentino-beauty.es, www.valentino-beauty.fr, www.valentino-beauty.co.uk, www.valentino-beauty.at, www.valentino-beauty.be, www.valentino-beauty.ch). U wordt hierbij geïnformeerd en u gaat ermee akkoord dat een dergelijke publicatie de naam of bijnaam kan bevatten die u heeft gebruikt om uw recensie te plaatsen.

Om deze reden stemt u ermee in om deze Website niet te gebruiken:

 

Als u kennis neemt van Gebruikersinhoud die misdaden tegen de menselijkheid vergoelijkt, aanzet tot rassenhaat en/of geweld of verband houdt met kinderpornografie, dient u Ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen door hier te klikken of door een gedetailleerde brief te sturen naar het volgende adres: L'OREAL France – 14, rue Royale - 75008 Parijs, Frankrijk, met daarin vermelding van:

 

Als u van mening bent dat de Gebruikersinhoud in strijd is met de bovenstaande principes, uw rechten of de rechten van derden (bijv. enige inbreuk, belediging, inbreuk op de privacy), kunt u een kennisgeving sturen naar het volgende e-mailadres, door hier te klikken of door een gedetailleerde brief te sturen naar het volgende adres: L'OREAL France – 14, rue Royale - 75008 Parijs, Frankrijk, met daarin vermelding van:

 

Wij herinneren u eraan dat er onjuistheden en omissies kunnen voorkomen in de informatie die beschikbaar is op deze Website, met name vanwege derden. Hierbij verbinden Wij Ons ertoe om onjuistheden te verwijderen of om dergelijke informatie zo snel mogelijk op de Website aan te vullen.

b. Advies en schoonheidsprofiel

Het advies op deze Website en/of de tools die ter beschikking worden gesteld om uw schoonheidsprofiel te definiëren, zijn slechts simulaties die bedoeld zijn om deskundig cosmetica-advies te verkrijgen.

De informatie die zij verstrekken is uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden en zal in geen geval een medische diagnose of klinische raadpleging vervangen, noch in de plaats treden van een medische behandeling.

Dienovereenkomstig kunnen Wij niet garanderen dat u volledig tevreden bent met het advies dat voortvloeit uit het gebruik van dergelijke tools en Wij zijn niet aansprakelijkheid voor het gebruik dat u hiervan maakt.

Voor meer informatie of in geval van twijfel raden Wij u aan uw arts te raadplegen.

c. Hyperlinks

De hyperlinks op de Website kunnen u leiden naar websites die zijn gepubliceerd door derden, waarvan Wij de inhoud niet controleren. Dienovereenkomstig, voor zover genoemde hyperlinks op deze Website zijn opgenomen, met als enig doel uw surfervaring op het internet te vergemakkelijken, is het opzoeken van websites van derden uw eigen beslissing en voor eigen risico.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, nodigen Wij u uit om Ons privacy beleid te raadplegen, dat hier. beschikbaar is.

Raadpleeg hier onze cookietabel voor meer informatie over het gebruik van Cookies.

Elke wijziging wordt via de Website aan u meegedeeld voordat deze onder deze Gebruiksvoorwaarden van kracht worden. Tenzij de wijziging uw uitdrukkelijke goedkeuring vereist, wordt uw doorlopende gebruik van de Website beschouwd als uw aanvaarding van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden.

Hierbij wordt nader gespecificeerd dat internet en IT- of telecommunicatienetwerken niet foutloos zijn en dat onderbrekingen en storingen kunnen optreden. Wij kunnen in dit opzicht geen enkele garantie geven en kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die verband houdt met het gebruik van internet en IT- of telecommunicatienetwerken, inclusief maar niet beperkt tot:

 

Wij zijn aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Verder zijn Wij aansprakelijk voor nalatig plichtsverzuim, waarvan de nakoming essentieel is om de normale uitvoering van het contract mogelijk te maken, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en waarvan u als klant op naleving van de regelgeving mag vertrouwen. In het laatste geval zijn Wij alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, typische contractuele schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die genoemd in de bovenstaande regels. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid uitgesloten onder voorbehoud van het bepaalde in de volgende paragraaf.

De bovengenoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid. De aansprakelijkheid op grond van de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

a. Voorafgaande bemiddeling

Overeenkomstig de toepasselijke regels voor bemiddeling, zal elk consumentengeschil primair worden voorgelegd aan de Klantenservice (klik hier of per post of telefoon:

Majorel (EURACOM) - 8 rue du Tanin - 67380 Lingolsheim, Frankrijk
+31232120006
Vanaf 9:00 uur tot 19:00 uur van maandag tot vrijdag

b. Mediation

Na bovengenoemde verwijzing naar de Klantenservice, kan elk consumentengeschil vervolgens worden voorgelegd aan het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, overeenkomstig artikel 14 van EU-verordening nr. 524/2013, die toegankelijk is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

***

Orientatiebericht
Draai uw apparaat voor de beste ervaring